Εξοπλισμός

Το Ουρολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανταποκρίνεται στο πολύπλοκο καθημερινό έργο του έχοντας την δυνατότητα χρήσης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται αποτελεσματικά τόσο η κλινική φροντίδα όσο και η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Φωτογραφικό Υλικό Εξοπλισμού

Μονάδα Λιθοτριψίας

Λιθοτρίπτης

Τμήμα Λιθοτριψίας


Τμήμα Υπερήχων

Υπέρηχος

Υπέρηχος


Ουροδυναμικό Ιατρείο

Ουροδυναμικός εξοπλισμός

Ουροδυναμικός εξοπλισμός