Περίληψη Έργου

Ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση του Καρκίνου του Προστάτη  

Ο καρκίνος του προστάτη ανήκει σε μία ομάδα ασθενειών που ονομάζονται « Δυτικές νόσοι » στις οποίες υπάγονται επίσης ο καρκίνος του μαστού και του ορθού- παχέος εντέρου, οι καρδιαγγειακές νόσοι και η οστεοπόρωση.

Είναι το συχνότερο νεοπλάσματα του άνδρα και η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, αποτελώντας ένα σημαντικό κίνδυνο γα την υγεία αλλά συγχρόνως και ένα παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα.

Με τις σημερινές τεχνικές η διάγνωση του προστατικού καρκίνου παραμένει προβληματική με αποτέλεσμα πολλοί άνδρες να υποβάλλονται σε μη απαραίτητες βιοψίες, να υποβάλλονται σε πολυάριθμες και εργώδεις βιοψίες μη γνωρίζοντας την ακριβή θέση της καρκινικής περιοχής μέσα στον προστάτη αδένα και να διαγιγνώσκονται πολλοί μη κλινικά σημαντικοί καρκίνοι. Η ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή νέων τεχνολογικών μέσων για την έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση της νόσου με σημαντικό αποτέλεσμα στην θνητότητα και ποιότητα ζωής των ασθενών με σημαντικά επιστημονικά και οικονομικά οφέλη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας κρίνεται απαραίτητη.

Σκοπός της πρότασης είναι η ανάπτυξη και η κλινική εφαρμογή νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων με τη χρήση της νέας τεχνολογίας (mpMRI – US fusion) για την έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση και ως εκ τούτου εξατομικευμένη αντιμετώπιση του προστατικού καρκίνου.

 

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03264)»


«Co‐financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE - INNOVATE (project code:Τ1EDK-03264)»